Dataskyddsmeddelande

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLINGEN
KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram som motarbetar mobbning utvecklad vid Åbo universitet. Skolor som
använder programmet bildar ett register vars personuppgiftsansvarig är Åbo universitet. Information i
registret används för olika funktioner inom programmet.

GRUND FÖR BEHANDLINGEN
Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvariges berättigade intressen.
Uppgifterna används för att sköta kundrelationerna.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG SAMT KONTAKTUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig är Åbo universitet.
KiVa Skola-åtgärdsprogrammet, institutionen för psykologi och logopedi, 20014 Åbo universitet,
e-postadressen: kivaskola@utu.fi

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Skolorna inom grundläggande undervisning som använder KiVa Skola-programmet i Finland registrerar sig i
tjänsten. Information som sparas i registret om de registrerade skolorna är rektorns namn och
kontaktuppgifter samt namn, telefonnummer och epost på de eventuellt angivna KiVateammedelemmarna. Personuppgifter i registret används för kommunikation.
Man behöver inte uppge personuppgifter för att logga in på KiVa Skolas stängda nätsida.
KiVa Skola-åtgärdsprogrammet innehåller olika delområden som skolor kan använda. En del av delområden
kan ge upphov till olika personregister. I dessa fall är utbildningsanordnaren den personuppgiftsansvariga.
Dataskydd för varje delområde finns närmare specificerat på sidorna för respektive delområden.
KiVAppi-mobilapplikationen har ett eget dataskyddsmeddelande. Åbo universitet är personuppgiftsansvarig
endast om registrerade användare.
Spelapplikationerna KiVa-spel 1, KiVa-spel 1, Pulmikas och KiVa-seppo ger inte upphov till ett
personregister vars registeransvariga skulle vara Åbo universitet. När en elev registrerar sig som spelare i
KiVa Street sparas på Åbo universitets server namnet och e-postadressen som eleven har uppgett. Dessa
personuppgifter används inte. Loggdata som uppstår när spelen (KiVa-spel 1, KiVa-spel 4, KiVa Street)
spelas används för att granska antalet användare som har spelat spelen.
Det uppstår inte ett personregister när KiVa-enkäter besvaras.
När man beställer varor från KiVaShop anger beställaren sina kontakt- och faktureringsuppgifter. Dessa
används för att leverans av beställningen, fakturering samt upprätthållning av kundrelationen.
Personuppgifter behandlas av personalen på KiVa-kontoret och överges inte vidare för
direktmarkandsföring.
När man anmäler sig på skolningar och evenemang ordnat av KiVa Skola samlas det namn-, kontakt- samt
faktureringsuppgifter på de anmälda i ett deltagarregister. Anmälningen sker främst via Åbo universitets
egen Konsta-portal vars dataskyddsmeddelande kan läsas på adressen:
https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/tietosuojailmoitus/konsta
Det uppstår loggposter när tjänsten används. Dessa används för att ta hand om tjänstens dataskydd,
teknisk utveckling av tjänsten samt för att finna, hindra och lösa felsituationer i tjänsten (Informationssamhällsbalken (917/2014 138§, 141§, 144§). Loggar sparas den tid som är nödvändigt för de nämnda ändamål och används inte för andra ändamål.

MOTTAGARE OCH MOTTAGARGRUPPER AV PERSONUPPGIFTER
KiVa Skola-åtgärdsprogrammet samarbetar med A1 Media Ab som upprätthåller registret som tekniskt
finns på Åbo universitets server. Samarbetet täcker upprätthållning och behandling av informationen som
finns i registret, användbarhet samt radering av personuppgifter vid behov.
Om skolan inte har använt programmet på fem år, raderar vi rektorns, KiVa-teamets och kontaktpersonens
kontaktuppgifter.
Loggposter från spelapplikationer (KiVa-spel 1, KiVa-spel 4 och KiVa Street) överförs inte utanför EU-/ETAområdet.
Personuppgifter som samlas vid samband av KiVa-skolningar eller –evenemang samt andra uppgifter som
samlats vid anmälningen till dessa sparas i registret i ett års tid efter att skolningen eller evenemanget tagit
slut.
Det används inte automatisk profilering i samband med behandling av data.

RÄTTEN TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, RADERING OCH BEGRESNING AV PERSONUPPGIFTER SAMT RÄTTEN
ATT GÖRA INVÄNDNING MOT BEHANDLING AV UPPGIFTER
Skolans rektor och kontaktperson ska uppdatera skolans uppgifter årligen. De kommer åt Åbo universitets
register med skolspecifika koder via en länk.
Personer som är inloggade i tjänsten har rätt att begära tillgång till uppgifter om sig själv samt rätt att
begära rättande av felaktiga uppgifter och få sina personuppgifter raderade ur registret. Man har också rätt
att begära att behandling av ens personuppgifter begränsas samt göra invändningar mot behandling av sina
personuppgifter.

RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA TILL EN ÖVERVAKANDE MYNDIGHET
Personer inloggade i tjänsten har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

ÅUS DATASKYDDSOMBUD
E-postadressen till dataskyddsombud vid Åbo universitet: dpo@utu.fi
Principerna för att skydda personuppgifter vid Åbo universitet beskrivs på sidan:
https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description